Dit zijn de algemene voorwaarden van WordPressme.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 63456842 en online te bezoeken via www.wordpressme.nl.

Bij het gebruik van de diensten van WordPressme.nl kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerkersovereenkomst die van toepassing is op deze verwerking, is opgenomen in onze privacy voorwaarden en maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

1. Definities

1.1 WordPressme.nl is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63456842, en biedt websitediensten aan.
1.2 Opdrachtgever wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee WordPressme.nl de overeenkomst sluit voor de levering van producten en diensten.
1.3 Een overeenkomst wordt gedefinieerd als elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of via e-mail bevestigd, voor de levering van één of meer producten of diensten van WordPressme.nl.
1.4 Indien nodig kan WordPressme.nl haar diensten (gedeeltelijk) uitbesteden aan derden. De samenstelling van het team kan op elk moment worden gewijzigd als dit nodig wordt geacht voor een optimale uitvoering of continuïteit van de dienstverlening.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, gesloten overeenkomsten, verleende diensten en overige handelingen uitgevoerd door WordPressme.nl.
2.2 Door het ondertekenen van een overeenkomst met WordPressme.nl verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden van WordPressme.nl en hiermee akkoord te gaan.
2.3 Afwijking van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk wanneer dit expliciet wordt opgenomen in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en WordPressme.nl.

Aanbiedingen en offertes
De voorwaarden met betrekking tot prijsopgaven en offertes voor de diensten.
Prijzen en betaling
De regelingen met betrekking tot prijzen, facturering en betalingsvoorwaarden.
Uitvoering van de diensten
De verplichtingen en verwachtingen met betrekking tot de uitvoering van de diensten.
Verplichtingen opdrachtgever
De verantwoordelijkheden en verplichtingen van de opdrachtgever.
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van beide partijen in geval van schade of verlies.
Opschorting, ontbinding en opzegging
De procedures en voorwaarden voor het opschorten, ontbinden of opzeggen van de overeenkomst.
Duur en opzegging
De bepalingen met betrekking tot de duur van de overeenkomst en de mogelijkheid tot opzegging.
Offertes en aanvaarding van werk
De voorwaarden met betrekking tot het accepteren van offertes en het starten van het werk.
Ontwikkeling
De voorwaarden voor de ontwikkeling van diensten of producten.
Rechten van intellectueel eigendom en auteursrecht
De regelingen met betrekking tot eigendomsrechten en auteursrechtelijke kwesties.
Garantie
Eventuele garanties die worden gegeven met betrekking tot de geleverde diensten.
Meerwerk
Voorwaarden met betrekking tot extra werk dat buiten de oorspronkelijke overeenkomst valt.
Naamsvermelding en promotie
Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de namen van de partijen voor promotionele doeleinden.
Installatie en onderhoud
Voorwaarden met betrekking tot installatie, configuratie en onderhoud van systemen of software.
Wijziging van de diensten
Voorwaarden met betrekking tot wijzigingen in de geleverde diensten.
Wijze van werken en aanleveren
Instructies en procedures voor het werken en aanleveren van materialen.
Hostingvoorwaarden
Voorwaarden specifiek gerelateerd aan hostingdiensten.
Domeinnaam
Voorwaarden met betrekking tot het registreren en beheren van domeinnamen.
Onderhoudscontracten

Geheimhouding
Verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijke informatie en geheimhouding.